REGULAMIN KONKURSU


„#Affdays with Ceneo.pl”1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „#Affdays with Ceneo.pl” (dalej zwany „Konkursem”) jest spółka Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań) przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000634928, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 000,00 zł posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252674781 (dalej „Organizator”).
1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób prowadzenia Konkursu oraz reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie niniejszy regulamin, a wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny. 
1.3. Organizator przeprowadza Konkurs w ramach prowadzonego przez siebie Programu Partnerskiego Ceneo.pl, którego Regulamin dostępny jest pod adresem URL: http://pp.ceneo.pl/regulamin/  
1.4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, gra której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
1.5. Regulamin Konkursu dostępny jest podczas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od jego zakończenia na stronie http://ad.ceneo.pl/ 

2. ZASADY KONKURSU

2.1. Konkurs  rozpoczyna się dnia 22 września 2018 r. o godzinie 9:00 i będzie trwał do 30 września 2018 r. do godziny 23:59. 
2.2. W Konkursie może uczestniczyć osoba , która spełnia łącznie następujące warunki: 
jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, przebywającą lub zameldowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na obywatelstwo;
jest zarejestrowana lub do czasu zakończenia Konkursu dokona rejestracji w Programie Partnerskim Ceneo.pl (https://partnerzy.ceneo.pl/);
spełnia wymogi niniejszego Regulaminu;
(dalej „Uczestnik”)
2.3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie jego organów zarządzających, podmioty i ich pracownicy współpracujący z nim przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo. Pracownikiem jest każda osoba świadcząca na rzecz Organizatora pracę bez względu na podstawę prawną takiego działania.
2.4. Osoby, które chcą wziąć udział w Konkursie powinny spełniać postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wykonać zadanie konkursowe polegające na opublikowaniu w sieci Internet fotorelacji lub videorelacji z konferencji „Affiliate days with Ceneo” (dalej „Konferencja”), w co najmniej jeden z wybranych przez siebie sposobów:
a. w ramach prowadzonego przez Uczestnika własnego bloga podanego podczas rejestracji na wydarzenie,
b. W ramach prowadzonego przez Uczestnika kanału w portalu społecznościowym Youtube podanego podczas rejestracji na wydarzenie.
(dalej „Zadanie Konkursowe”)
2.5. Uczestnicy, którzy przystąpią do Konkursu publikując Zadanie Konkursowe zgodnie z ust. 2.4. powyżej, muszą dodatkowo zamieścić zdjęcia lub filmy z Konferencji. Dopuszcza się możliwość wykorzystania zdjęć udostępnionych przez Ceneo.pl w postach na Facebooku znajdujących się wyłączanie pod poniższymi adresami:
2.6. Uczestnicy, którzy przystąpią do Konkursu publikując Zadanie Konkursowe zgodnie z ust. 2.4. powyżej, na dowód poprawnie wykonanego Zadania Konkursowego zobowiązani są dodatkowo do przesłania informacji e-mail na adres: partnerzy@ceneo.pl zawierającego link do danej publikacji.
2.7. Zadanie Konkursowe opublikowane na blogu lub kanale Youtube musi być dostępne publicznie dla nieograniczonego grona odbiorców, bez ograniczeń wynikających z ustawień prywatności konta Uczestnika. 
2.8. Publikacja Zadania Konkursowego jest równoznaczna z zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 
2.9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wielokrotnego wzięcia udziału w Konkursie, poprzez publikację Zadania Konkursowego w jeden ze wskazanych w ust. 2.4. powyżej sposobów, przy czym każdy Uczestnik może otrzymać tylko 1 nagrodę spośród wszystkich przyznawanych w ramach Konkursu.
2.10. Przystępując do Konkursu przez opublikowanie Zadania Konkursowego Uczestnik oświadcza, że:
a. jest wyłącznym autorem Zadania Konkursowego;
b. wyraża zgodę na wykorzystanie Zadania Konkursowego przez Organizatora do czynności związanych z Konkursem i jego promocją;
c. opublikowane przez Uczestnika Zadanie Konkursowe nie narusza praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich.
2.11. W przypadku, gdy Uczestnik podjął jakiekolwiek działania mające wpływ na fałszowanie danych, narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Ceneo, prezentuje treści niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub w inny sposób narusza przepisy prawa w związku z Konkursem, Organizator może, po uprzednim powiadomieniu, wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie.

3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

3.1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa dokonuje również wyboru nagrodzonych Uczestników (dalej zwanymi „Zwycięzcami”). 
3.2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi 5 przedstawicieli Organizatora.
3.3. Osoby przystępujące do Konkursu mogą rywalizować o nagrody w 2 kategoriach (dalej „Kategorie”):
I. Najlepsza fotorelacja w formie wpisu na blogu;
II. Najlepsza relacja video w formie filmu na kanale Youtube;
3.4. Łączna pula nagród przeznaczonych dla Zwycięzców Konkursu wynosi 2.450,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto.
3.5. Nagrody dla Zwycięzcy w Kategorii „Najlepsza fotorelacja w formie wpisu na blogu” stanowić będzie Dysk zewnętrzny SSD 512 GB ADATA o wartości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) brutto oraz 3 numery czasopisma „Blogostrefa” o łącznej wartości 75,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych 00/100). Zwycięzcą Kategorii „Najlepsza fotorelacja w formie wpisu na blogu” zostanie Uczestnik, który opublikuje najciekawszą i merytoryczną relację z wydarzenia uwzględniającą tematykę prowadzonych prelekcji w ramach Konferencji.
3.6. Nagrodę dla Zwycięzcy w Kategorii „Najlepsza relacja video w formie filmu na kanale Youtube” stanowić będzie Bezprzewodowa klawiatura gamingowa PATRIOT VIPER V770 RGB (PV770MRUMXGM) wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto oraz 3 numery czasopisma „Blogostrefa” o łącznej wartości 75,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych 00/100). Zwycięzcą Kategorii „Najlepsza relacja video w formie filmu na kanale Youtube” zostanie Uczestnik, który opublikuje najbardziej atrakcyjne wizualnie i merytorycznie video z Konferencji.
3.7. Nagrody dla osób, które zajęły drugie miejsce w każdej z kategorii będzie Bezprzewodowa klawiatura gamingowa PATRIOT VIPER V770 RGB (PV770MRUMXGM) wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto.
3.8. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani do otrzymania w zamian jej ekwiwalentu pieniężnego, bądź innej rzeczy, bądź usługi. Zwycięzca nie może także wymienić przyznanej mu nagrody na inną nagrodę. 
3.9. Zwycięzcy nie przysługuje przeniesienie praw z nagrody na osoby trzecie. 
3.10. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 
3.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji nagrody z przyczyn od  niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
3.12. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku  dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych z Konkursem, Organizator przyzna Zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego Zwycięzcę, tj. równowartość 11,11% wartości nagrody przypadającej Zwycięzcy, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku. Przed wydaniem nagrody, Organizator pobierze od Zwycięzcy podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z nagrodą dodatkową, o której mowa powyżej.

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

4.1. Komisja Konkursowa dokona wyboru Zwycięzców do dnia 5 października 2018 r., a wyniki zostaną ogłoszone tego dnia na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://ad.ceneo.pl/ oraz w kanałach społecznościowych Organizatora.
4.2. O wynikach Konkursu Zwycięzca zostanie powiadomiony także w drodze wiadomości elektronicznej skierowanej na adres e-mail podany podczas rejestracji w Programie Partnerskim Ceneo.pl.
4.3. W odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w ust. 4.2. powyżej Zwycięzca w celu umożliwienia Organizatorowi dostarczenia nagrody, zobowiązany będzie przesłać wiadomość zwrotną zawierającą dane adresowe Zwycięzcy, na które ma zostać wysłana nagroda w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o wygranej.   
4.4. Organizator dokona wysyłki nagrody na dane Zwycięzcy podane przez niego w wiadomości, o której mowa w ust. 4.3. powyżej w terminie 14 dni od daty otrzymania tejże wiadomości.
4.5. W przypadku braku wskazania adresu do wysyłki nagrody w terminie, braku odebrania nagrody oraz zwróceniu jej do Organizatora o losie nagrody rozstrzyga Organizator. 
4.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych koniecznych do przekazania nagród.
4.7. W przypadku ustalenia przez Organizatora, że dany Uczestnik posłużył się danymi kontaktowymi innego Uczestnika, któremu przyznana została wcześniej nagroda, Uczestnik taki traci prawo do nagrody.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego nadania przesyłki zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na adres Organizatora, tj. Ceneo.pl, ul. Legnicka 48 G, 54-202 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs #Affdays with Ceneo.pl”.
5.2. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.
5.3. Reklamacje wpływające po terminie określonym w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.
5.4. Reklamacja powinna określać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika, a także opis i powód reklamacji.
5.5. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania przez Organizatora. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie w tym terminie Uczestnikowi informacji za pośrednictwem poleconej przesyłki listowej.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.
6.2. Dane osobowe Uczestników zostaną wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 922 ze zm.) wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konkursu, ustalenia Zwycięzców Konkursu, realizacji praw do nagród, podania do publicznej informacji Uczestników, którzy udzielili prawidłowej odpowiedzi na zadanie Konkursowe, a także w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową oraz po wyrażeniu zgody przez Uczestnika, w celach marketingowych.
6.3. Podanie danych przez Uczestników  Konkursu ma charakter dobrowolny. Zwycięzcom Konkursu przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez Organizatora. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać bezpośrednio na adres poczty elektronicznej Organizatora: partnerzy@ceneo.pl.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu na stronie: ad.ceneo.pl oraz w biurze Organizatora: Ceneo.pl, ul. Legnicka 48 G, 54 – 202 Wrocław. Na pisemne żądanie Uczestnika Konkursu Regulamin zostanie wysłany pocztą.
7.2. Przed przystąpieniem do w.w. Konkursu, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu.
7.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo zmiany czasu trwania Konkursu oraz wysokości puli nagród. Zmiany wchodzą w życie w dniu  ich publikacji na stronie internetowej.
7.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.